Kurs i Modern C++ Fördjupning

Påbyggnadskurs i C++, med fördjuping i språket och dess bibliotek, med fokus på Modern C++

I denna påbyggnadskurs i C++, fördjupar vi dina kunskaper i språket och dess bibliotek, med fokus på Modern C++.

Kursen vänder sig till dig som nyligen börjat med C++ och vill gå vidare, eller till dig som arbetat i C++ men längre tillbaka i tiden och vill friska upp detaljerna.

Du får lära dig om lambda uttryck, automatisk typinferens, move semantics med flera nya begrepp i språket. Men vi gör också en djuplodande översikt av befintliga delar av språket, som olika former av klassmedlemmar, templates och operator överlagring. Vidare, så gör vi en grundlig genomgång av standard bibliotektet, såsom containers och algorithms och nya tillägg såsom regex, smart pointers med flera.

Detta får du lära dig
 • Lambda uttryck
 • Automatisk typidentifiering med auto
 • Move semantik
 • Djupdykning i olika klass medlemsformer, mallar och operatoröverlagring
 • STL container klasser, iteratorer och STL algoritmer
 • Smarta pekare typer i stdlib++
 • Användning av reguljära uttryck för igenkänning och ersättning
 • Stöd för sluptalsgenerering via stokastiska fördelningar
 • Hantering av datum, tidpunkter och tidsintervall
 • Skriva program som använder I/O streams och filer
 • Genomgång och exemplifiering av vanliga C++ idiom, såsom RAII, egna iteratorer, for-each,
 • Hur implementera separering av read/write med operator[]
 • Hur C++ översätts till C liknande konstruktioner
Kursinnehåll

Part-1 - Modern C++

Presentation of syntax and library for Modern C++.

  Evolution of C++

  Quick recap how C++ have evolved over the years and what we and others mean with the phrase "Modern C++".

  • Stroustrup
  • Evolution of Classic C++
  • Evulution of Modern C++
  • What is Modern C++, anyway
  • Recommended online resources

  Syntax Enhancements in C++ 11/14

  Presentation of the most important syntactic improvements of the language.

  • Automatic type inference
  • Java-style for-each loop
  • Uniform initializer syntax
  • Strongly types enums
  • Compile time constant expressions
  • Null pointer literal
  • Unicode support
  • Raw strings
  • Multi-line strings
  • RightValue references
  • Move semantics

  Lambda Expressions

  The most exciting syntax enhancement in Modern C++ is without doubt, lambda expressions. In this chapter we present all th details.

  • What is a lambda expression
  • Basic syntax
  • Capture of local variables in the surrounding scope
  • Writing functions that accept lambda expressions

  Part-2 - C++ Language Topics

  Review and discussion of common language topics.

   More about Constructors & Members

   Review of how to use constructors and declare class members.

   • Constructor chaining
   • Different ways of initialize member variables
   • Friends
   • Inline friend non-member functions
   • Move constructor
   • Move operator
   • Understanding move-semantics
   • Compiler generated members
   • How to enforce compiler generated members
   • How to omit compiler generated members
   • Using override and final function modifiers
   • Type conversion constructor
   • How to prevent implicit type conversion
   • Type conversion operator
   • Base class visibility
   • Default visibility of structs
   • How to emulate Java style interfaces

   More about Templates

   Review of how to declare and use template functions and classes.

   • What is a template
   • Function templates
   • Explicit type instantiatiion of functions
   • Template classes
   • Template methods
   • Template parameters
   • Template specialization
   • Type aliases
   • Type traits
   • Using decltype()
   • Variadic templates
   • Recursive templates

   More about Operator Overloading

   Review of how to implement and use operator overloading.

   • What is operator overloading
   • Overloadable operators
   • Cannot change the arity
   • Cannot change the precedence
   • Overloading of arithmetic operators
   • Overloading of relational operators
   • Overloading of increment operators
   • Overloading of the index operator
   • Overloading of the arraw operator
   • Overloading of the function call operator

   Heap Allocated Objects

   Review of the new/delete operators and how to use the placement variant of new.

   • The new & delete operators
   • The new & delete operators for arrays
   • The placement variant of new and how to use it
   • Overloading new & delete for your own class

   Part-3 - Standard Libray

   Presentation of the standard library in C++ 11/14/17.

    Text Strings & Regexes

    Discussions about the string class and how to work with regex objects.

    • The std::string class
    • String API
    • Useful functions/operators
    • Type conversion functions
    • String search
    • Character oriented functions
    • What is SSO (Short String Optimization)
    • Working with legacy C/C++ code, using text strings
    • Raw strings
    • Using a regex object
    • Regex match operation
    • Regex replace operation
    • Implementing split and join for text strings and list of strings

    Helper Types

    Presentation of some minor but still useful classes.

    • Using pair
    • Using tuple
    • Min/Max values of scalar types
    • Math functions
    • Complex numbers
    • Numeric array
    • Rational numbers
    • The chrono types
    • Durations
    • Time units
    • Time literals
    • Clocks
    • Random number generation
    • Supported stochastic distributions
    • Random number engines

    Container Types

    Presentation of all container types in the standar library.

    • What is a sequence container
    • Typical methods of a sequence container
    • vector<T>
    • deque<T>
    • array<T,N>
    • list<T>
    • forward_list<T>
    • What is an associative container
    • Implicit binary tree vs. hash table
    • Typical methods of an associative container
    • set<T>
    • unordered_set<T>
    • multiset<T>
    • map<K,V>
    • unordered_map<K,V>
    • What is a container adapter
    • stack<T>
    • queue<T>
    • priority_queue<T>
    • Container block allocators
    • User-defined allocator

    Iterators & Intervals

    Presentation of the important concept of an interval and how this is represented by two iterators.

    • What is an iterator
    • What is an interval
    • Iterator categories
    • (In/Out)put iterators
    • Forward iterators
    • Bidirectional iterators
    • Random access iterators
    • End-point adapters
    • I/O iterators
    • Iterator adaptors
    • Using a back-inserter

    Algorithms

    Presentation of STL algorithms used to operator on intervals, hence containers.

    • The STL architecture
    • Overview of STL algorithms
    • Different ways of providing the business logic to an algorithm function
    • Understand function suffixes
    • Using functions that take predicates
    • Using the transform() function
    • Using the accumulate() function
    • Sorting
    • Different ways to populate a container

    I/O Streams & Files

    Presentation of the stream sub-library.

    • The streams abstraction in C++
    • Class ostream, ofstream, ostringstream
    • Class istream, ifstream, istringstream
    • Manipulators
    • Bi-directional binary I/O
    • Stream position
    • Stream status
    • Understanding the typed input idiom
    • The line-oriented input idiom
    • The word-oriented input idiom
    • The character-oriented input idiom

    Part-4 - Idioms & Techniques

    Discussion of some advanced topics of C++ usage.

     Smart Pointers

     Discussion and implementation of the smart pointer concept and presentation of the smart pointer support in the standard library.

     • What is a smart pointer and which are the benefits
     • Basic implementation
     • Using a transfer class to make the compiler happy
     • To delete or not delete, that's question
     • Different smart pointer concepts
     • UniquePtr<T>
     • CopyPtr<T>
     • RefCountPtr<T>
     • Smart pointers in C++ 11
     • unique_ptr<T>
     • shared_ptr<T>
     • weak_ptr<T>

     Common C++ Idioms

     Discussion and implementation of a set of well-proven common idioms inC++.

     • What is an idiom
     • Understanding the for-each loop
     • Supporting for-each in your own classes
     • Implementation of class Range
     • Implementation of class LineSlurper
     • Understanding static initializers
     • Supporting static initializers in your own classes
     • Overriding the index operator
     • How to differentiate between read and write for operator[]
     • Understaing the RAII idiom
     • Mutex locks
     • Debug tracing

     Translating C++ into C

     Discussion of how C++ is represented internally and how you can see that C++ is just a thin compile-time layer around C.

     • How the member variables of a class is represented
     • How member functions are represented
     • Understanding name-mangling
     • How method invocation is represented
     • How operators are represented
     • How constructors/destructors are represented
     • How class hierachies are represented
     • How virtual methods are represented and works in run-time
     • How lambda expressions are represented
     • How expceptions are represented

     Standards & Guidlines

     Presentation of the standarization work and the official guidelines for Modern C++

     • The standardization process
     • A new C++ standard every third year
     • Online compilers and why they are of use
     • The C++ Core Guidelines
     • GSL - The Guidelins Support Library
     SnabbFakta
     NamnModern C++ Fördjupning
     Längd 3 Dagar
     NivåIntermediate
     MålgruppC++ programmerare
     FörkunskaperPraktiska kunskaper i C++
     Verktyg
     • GCC/G++ compiler, version 8 or later
     • Jetbrains CLion IDE
     • Ubuntu Linux @ VirtualBox or WLS @ Windows-10
     KursDatum
     DatumPlatsPris
     2020-02-17Stockholm19 000 kr
     2020-03-09Stockholm 19 000 kr
     2020-03-30Stockholm 19 000 kr
     2020-04-14Stockholm 19 000 kr
     2020-05-25Stockholm 19 000 kr
     2020-06-15Stockholm 19 000 kr

     Samma-Företags Rabatt

     Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

     Undervisningsspråk

     Vårt tryckta kursmaterial är alltid författat på engelska. Den muntliga presentationen i våra klassrum är som regel på svenska, såvida inte samtliga deltagare samtycker till att vi genomför kursen på engelska.

     Företagsintern Kurs

     Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

     Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

     Relaterade Kurser
     KursDagarNivå
     Enhetstestning med C++ och Google Test1IntermediateVisa
     C++ Programmering med Trådar3Advanced Visa
     Linux Systemprogrammering i C++3AdvancedVisa
     C++ 11/14/17 för C++ Programmerare3IntermediateVisa